0 Comments

Học tiếng trung – Giáo trình hán ngữ 1 bài 3 tập viết chữ hán.

NGỮ ÂM GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ Thanh Mẫu j q x Vận Mẫu ia ie iao iu(iou) ian in iang ing ü üe üan ün iong HỘI THOẠI GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ A. 你学英语吗?Nǐ xué yīngyǔ ma?(Bạn có học tiếng Anh không?)  B. 不, 学汉语。Bù, xué hànyǔ.(Không, tôi học tiếng Hán)  A. 去北京吗?Qù Běijīng ma? (Đi […]

0 Comments

Học tiếng trung – Giáo trình hán ngữ 1 bài 2

第二课 dì èr kè Tiếng Hán không khó lắm I. NGỮ ÂM 1. Vận mẫu an en ang eng ong 2. Ghép vần an en ang eng ong b ban ben bang beng p pan pen pang peng m man men mang meng f fan fen fang feng d dan den dang deng dong t […]

0 Comments

Giáo trình hán ngữ 1 – Tự học tiếng trung bài 1

I. NGỮ ÂM 1. Thanh mẫu b p m f d t n l g k h Bo: đọc như ppo: đọc như p bật hơi.Mo: đọc giữ nguyên như m.Fo: đọc giống phDe: đọc thành tTe: đọc thành thNe: giữ nguyên, đọc giống nLe: giữ nguyên, đọc giống lGe: đọc thành cKe: đọc như […]